การเปิดเผยข้อมูลและความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สิน

Created by Support WaanX, Modified on Thu, 07 Mar 2024 at 10:12 AM by Support WaanX

การเปิดเผยข้อมูลและความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สิน


บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด (Waan Exchange Co., Ltd.) ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรักษาทรัพย์สินและแจ้งถึงความเสี่ยงของลูกค้าในการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงวิธีบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. การเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และการฝากเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลูกค้าอาจไม่ได้รับทรัพย์สินคืนจากผู้ประกอบธุรกิจครบทั้งจำนวนในทันที2. การประเมินความแข็งแกร่งของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ลูกค้าสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้จากงบการเงินและผลประกอบการของผู้ประกอบธุรกิจที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ควรพิจารณาข้อมูลอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจก่อนใช้บริการด้วย เช่น คุณภาพของการให้บริการและการจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น3. การบริหารความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ

ลูกค้าอาจบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอาจฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในจำนวนเท่าที่เพียงพอต่อความประสงค์ในการทำธุรกรรม โดยในส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ใช้ในการทำธุรกรรม ลูกค้าอาจเก็บไว้ในกระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของตนเอง และก่อนดำเนินการโอนหรือทำธุรกรรม ลูกค้าควรศึกษาวิธีการใช้งาน wallet แต่ละประเภทและวิธีการเก็บรักษา private key หรือ password เป็นต้น 4. การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการอื่น 

ผู้ประกอบธุรกิจมีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Third-party Custodian) ดังต่อไปนี้


ชื่อผู้ให้บริการ : Copper Markets (Switzerland) AG

ประเทศหรือมลรัฐที่จดทะเบียนจัดตั้ง : Switzerland
การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง :
- Regulator : The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA)
- License : A member of the Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF), membership number: 100999
เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ : https://copper.co/


5. รายชื่อผู้ให้บริการที่มีการเชื่อมต่อเพื่อให้บริการ

ในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้


ชื่อผู้ให้บริการ : AlphaPoint Global S.A. de C.V. (APG)

ประเทศหรือมลรัฐที่จดทะเบียนจัดตั้ง : El Salvador

การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง :

- Regulator : The Central Reserve Bank (Banco Central de Reserva; BCR)

- Regulator: Office of the Attorney General (Fiscalía General de la República FGR) 

- Regulator: Financial Investigation Unit (Unidad de Investigación Financiera UIF) 

- Regulator:  Superintendence of Financial System (Superintendencia del Sistema Financiero)

- License : Digital Asset Service Provider

เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ : https://trade.apglobal.io/

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article