การเปิดเผยข้อมูลและความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สิน

สร้างโดย Support WaanX, แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 7 มีนาคม เมื่อ 10:10 AM โดย Support WaanX

การเปิดเผยข้อมูลและความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สิน


บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด (Waan Exchange Co., Ltd.) ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรักษาทรัพย์สินและแจ้งถึงความเสี่ยงของลูกค้าในการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงวิธีบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. การเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และการฝากเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลูกค้าอาจไม่ได้รับทรัพย์สินคืนจากผู้ประกอบธุรกิจครบทั้งจำนวนในทันที2. การประเมินความแข็งแกร่งของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ลูกค้าสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้จากงบการเงินและผลประกอบการของผู้ประกอบธุรกิจที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ ควรพิจารณาข้อมูลอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจก่อนใช้บริการด้วย เช่น คุณภาพของการให้บริการและการจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น3. การบริหารความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ

ลูกค้าอาจบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอาจฝากสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในจำนวนเท่าที่เพียงพอต่อความประสงค์ในการทำธุรกรรม โดยในส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ใช้ในการทำธุรกรรม ลูกค้าอาจเก็บไว้ในกระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Wallet) ของตนเอง และก่อนดำเนินการโอนหรือทำธุรกรรม ลูกค้าควรศึกษาวิธีการใช้งาน wallet แต่ละประเภทและวิธีการเก็บรักษา private key หรือ password เป็นต้น 4. การเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการอื่น 

ผู้ประกอบธุรกิจมีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (Third-party Custodian) ดังต่อไปนี้


ชื่อผู้ให้บริการ : Copper Markets (Switzerland) AG

ประเทศหรือมลรัฐที่จดทะเบียนจัดตั้ง : Switzerland
การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง :
- Regulator : The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA)
- License : A member of the Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF), membership number: 100999
เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ : https://copper.co/


5. รายชื่อผู้ให้บริการที่มีการเชื่อมต่อเพื่อให้บริการ

ในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้


ชื่อผู้ให้บริการ : AlphaPoint Global S.A. de C.V. (APG)

ประเทศหรือมลรัฐที่จดทะเบียนจัดตั้ง : El Salvador

การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง :

- Regulator : The Central Reserve Bank (Banco Central de Reserva; BCR)

- Regulator: Office of the Attorney General (Fiscalía General de la República FGR) 

- Regulator: Financial Investigation Unit (Unidad de Investigación Financiera UIF) 

- Regulator:  Superintendence of Financial System (Superintendencia del Sistema Financiero)

- License : Digital Asset Service Provider

เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ : https://trade.apglobal.io/

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว