ข้อตกลงการเข้าใช้บริการ

สร้างโดย Support WaanX, แก้ไขเมื่อ วันศุกร์, 15 มีนาคม เมื่อ 1:23 PM โดย Support WaanX

 ข้อตกลงการเข้าใช้บริการ

    ข้อตกลงการเข้าใช้บริการฉบับนี้ เป็นการทำขึ้นระหว่าง บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1758/4 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ซึ่งให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยในข้อตกลงการเข้าใช้บริการนี้ จะแทนด้วยคำว่า “บริษัท” กับอีกฝ่ายซึ่งเป็นลูกค้า จะแทนด้วยคำว่า “ลูกค้า” และข้อตกลงการเข้าใช้บริการนี้จะแทนด้วยคำว่า “ข้อตกลง” โดยบริษัทถือว่าลูกค้ายินยอม รับเงื่อนไข ข้อตกลง รวมถึงข้อจำกัดความรับผิดชอบตามความด้านล่างนี้ทั้งหมด หากลูกค้ามีการบันทึกเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ “ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ” ในขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัท1. คำนิยาม

    1.1 สำนักงาน ก.ล.ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    1.2 ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ประสงค์จะซื้อขายหรือจะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำความตกลงหรือจับคู่กันได้ โดยกระทำเป็นทางค้าปกติ

    1.3 นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หมายถึง บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน เพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บุคคลอื่นโดยกระทำเป็นทางค้าปกติและได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น

    1.4 คริปโทเคอร์เรนซี หมายถึง หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล และหมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเพิ่มเติม

    1.5 โทเคนดิจิทัล หมายถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ หรือกำหนดสิทธิ ในการได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและ ผู้ถือ และหมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศกำหนดให้ คริปโทเคอร์เรนซีที่ผู้ออกมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนจาก ประชาชนและมีการกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ หรือมีการกำหนดสิทธิ ในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใด ๆ ถือเป็นโทเคนดิจิทัลด้วย

    1.6 ลูกค้า หมายถึง บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และนิติบุคคลผู้ซึ่งประสงค์ทำธุรกรรมกับบริษัท และลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์โดยสมบูรณ์

    1.7 เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าใช้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน และทำธุรกรรมกับบริษัท คือ www.waanx.com หรือเว็บไซต์อื่นที่บริษัทกำหนดขึ้นในภายหลัง และได้ประกาศแจ้งให้ลูกค้าทราบ2. การสร้างบัญชีใช้งานบนเว็บไซต์ 

    บริษัทกำหนดให้ลูกค้าสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ด้วยตนเอง เพื่อตนเอง ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และสร้างได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น โดยต้องบันทึกข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของตนเองตามความเป็นจริง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทกำหนด เมื่อลูกค้าสร้างบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 

    (1)   เมื่อลูกค้าได้กำหนดรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) แล้ว ลูกค้าต้องรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับมิให้สูญหายหรือตกอยู่ในการครอบครองของบุคคลอื่น หากเกิดกรณีสูญหายลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เพื่อบริษัทจะได้ทำการยกเลิก และให้ลูกค้ากำหนดรหัสขึ้นใหม่ ทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายแก่บริษัท ที่เกิดจากการใช้รหัสดังกล่าวของลูกค้าในระหว่างสูญหายจนกว่าบริษัทจะได้ยกเลิกรหัสดังกล่าว

    (2)   ลูกค้าต้องไม่มอบ หรือเปิดเผย หรือกระทำการอื่นใดให้ผู้อื่นทราบถึงรหัสผู้ใช้งาน (Username) กับรหัสผ่าน (Password) หากมีผู้อื่นผู้ใดนำรหัสดังกล่าวไปใช้ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม ลูกค้ายินยอมเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาความเสียหายแก่บริษัท ที่เกิดจากการใช้รหัสดังกล่าวของลูกค้า ทั้งนี้ถือว่าลูกค้าเป็นผู้กระทำการนั้นเอง และจะไม่โต้แย้งปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ต่อบริษัท

    (3)  ลูกค้าควรจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) เป็นประจำอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบสามเดือน โดยบริษัทจะส่งอีเมลแจ้งลูกค้าทุกรายเป็นรายไตรมาส เพื่อป้องกันการสุ่มรหัสจากผู้ไม่ประสงค์ดี ทั้งนี้ ขอให้ลูกค้าต้องแจ้งมายังบริษัททันทีหากพบ หรือเกิดกรณีต้องสงสัยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือบัญชีผู้ใช้งานอาจถูกละเมิด โดยแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผ่านช่องทาง Chat box3. ขอบเขตการใช้งานบัญชี

    3.1 ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบเพียงผู้เดียวต่อการกระทำทุกอย่างภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของตนเองตลอดระยะเวลาการใช้งานเว็บไซต์

    3.2 ลูกค้าต้องไม่ใช้อุปกรณ์หรือโปรแกรมใด ๆ หรือวิธีการอื่นใดที่มิได้รับอนุญาตจากบริษัท เพื่อเข้าสู่ระบบหรือเว็บไซต์ของบริษัท

    3.3 ลูกค้าต้องไม่พยายามหลีกเลี่ยงกระบวนการคัดกรอง ตรวจสอบ ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่บริษัทกำหนดขึ้น เพื่อเข้าถึงบริการหรือพื้นที่ให้บริการที่ลูกค้าไม่มีสิทธิเข้าถึง

    3.4 ลูกค้าต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดกฎหมาย สัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคลที่สาม หรือกระทำการที่ส่อไปในทางละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น รวมถึงไม่ละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎ กติกา เงื่อนไข ประกาศใด ๆ ของบริษัทด้วย เมื่อเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์

    3.5 ลูกค้าต้องไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อการใดอันเป็นการแทรกแซงระบบโดยเจตนา ก่อกวน รบกวน ทำให้เสียหาย ทำลาย เกิดผลในเชิงลบ หรือยับยั้งผู้ใช้งานท่านอื่นจากการใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ หรือ พฤติกรรมที่อาจสร้างความเสียหาย ทำให้ระบบใช้งานต่อไม่ได้ เพิ่มภาระ หรือทำให้ระบบการทำงานของเว็บไซต์ขัดข้องในทุกกรณี

    3.6 ลูกค้าต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อชำระ สนับสนุน หรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อเจตนาไปใช้กับการพนันที่ผิดกฎหมาย การฉ้อฉล การฟอกเงิน การก่อการร้ายหรือกิจกรรมอื่นใดที่ผิดกฎหมาย เช่น ธุรกิจเครือข่าย (Pyramid) ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ (Ponzi) ธุรกิจให้เงินเป็นของขวัญ (Cash Gifting) ธุรกิจรับบริจาคเงิน (Money Donation) การกู้ยืมเงิน (Informal Borrowing) เป็นต้น

    3.7 ลูกค้าต้องไม่เผยแพร่ข่าวลือ ข่าวปลอม (Fake News) และข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือคลาดเคลื่อน ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

    3.8 ลูกค้าต้องไม่ชักชวนหรือส่งเสริม ลูกค้ารายอื่น บุคคลอื่น หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้กระทำการผิดกฎหมาย หรือ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัท4. การใช้งานกระเป๋าเงินเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Wallet)

    4.1 ลูกค้าต้องรับ ส่ง และเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลโดยทำรายการผ่านทางเว็บไซต์ ด้วยตัวลูกค้าเองเท่านั้น

    4.2 บริษัทจะให้บริการกระเป๋าเงินเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล เฉพาะสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่บริษัทกำหนดเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อฯ บริษัทจะประกาศให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าทางหน้าเว็บไซต์  

    4.3 กรณีสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อฯ ที่บริษัทประกาศล่าสุด บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทาง Email ที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัท ไม่น้อยกว่า 60 วัน พร้อมทั้งจะกำหนดระยะเวลาให้ลูกค้าถอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปที่ผู้ให้บริการรายอื่น ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่ดำเนินการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวไว้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า และคิดค่าธรรมเนียมการเก็บรักษา โดยบริษัทจะประกาศค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และหักจากบัญชีเงินฝากที่ลูกค้ามีไว้กับบริษัท หรือหักจากสินทรัพย์ดิจิทัลในจำนวนที่มีมูลค่าเท่ากับค่าธรรมเนียม ทั้งนี้การคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นการจ่ายชำระก่อนการให้บริการในระยะเวลา 1 ปี 5. ความเสี่ยงจากสินทรัพย์ดิจิทัล

    ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล มีความเสี่ยงเนื่องจากมูลค่าและผลตอบแทนจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถขึ้นลงได้โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาสินทรัพย์ที่ลงทุน สภาพคล่องของสินทรัพย์หรือภาวะการลงทุนโดยทั่วไป ซึ่งอาจมีความผันผวนจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้น ลูกค้าอาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนที่ได้ลงทุน ทั้งนี้ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า อาจมีความเสี่ยงประการอื่น ลูกค้าจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการตัดสินใจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ และจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงต่าง ๆ ด้วยตนเองทั้งสิ้น6. การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล 

    6.1 ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยก่อนการส่งคำสั่งซื้อ ลูกค้าต้องมีจำนวนเงินเพียงพอสำหรับคำสั่งซื้อ และก่อนการส่งคำสั่งขาย ลูกค้าต้องมีสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนเพียงพอสำหรับคำสั่งขาย เท่านั้น

    6.2 ลูกค้าสามารถเรียกดูสถานะรายการซื้อขายทั้งหมดของลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

    6.3 บริษัทมีสิทธิห้ามหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย ที่พิจารณาได้ว่ามีเจตนาที่จะส่งผลให้สินทรัพย์ดิจิทัล หรือสภาพการซื้อขายโดยรวมเปลี่ยนแปลง หรือ ไม่เปลี่ยนแปลง อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งนี้ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

        (1) คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น คำสั่งในลักษณะจับคู่ซื้อขายกันเอง (Wash Sale / Matched Order) คำสั่งในลักษณะผลักดัน ชี้นำราคา คำสั่งในลักษณะใส่ถอน คำสั่งในลักษณะพยุงราคา (เช่น การแตกย่อยคำสั่ง) และการเสนอซื้อหรือเสนอขายโดยระบุราคาที่ไม่น่าจะเกิดการซื้อขายได้

        (2) คำสั่งซื้อที่เกินกว่าเงินสดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท หรือคำสั่งขายที่เกินกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท

        (3) การดำเนินการอื่นใดที่อาจขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    6.4 ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้าทราบถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นอย่างดี และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านวิธีการดังกล่าว ตามข้อตกลงนี้7. การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า

   

    7.1 บริษัทจะจัดเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัย ทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกแยกไว้ในสมุดบัญชีของบริษัท เพื่อบ่งชี้ได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากข้อสงสัย และมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

        (1)   ทรัพย์สินประเภท เงิน บริษัทแยกเก็บรักษาไว้ที่ธนาคาร โดยระบุอย่างชัดเจนในบัญชีเงินฝากหรือการลงทุนนั้นว่า เป็นการดำเนินการโดยบริษัทเพื่อประโยชน์ของลูกค้า (บัญชีเพื่อลูกค้า)

        (2)   ทรัพย์สินประเภท สินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทจะทำการเก็บรักษาไว้ที่ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA Custodian Wallet Provider) ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และกระทำในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของลูกค้ารายใด โดยปราศจากเหตุสงสัย

   7.2 บริษัทจัดเตรียมรายงานแสดงทรัพย์สินให้กับลูกค้าเป็นรายเดือน ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าดูข้อมูลทรัพย์สิน และ ข้อมูลส่วนตัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถดึงข้อมูลย้อนหลังได้บนระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ทั้งนี้ หากลูกค้าต้องการข้อมูลเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าสามารถแจ้งให้บริษัทจัดส่งรายงานทรัพย์สินให้ลูกค้าได้ โดยแจ้งความประสงค์ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท

    7.3 ลูกค้าตกลงให้บริษัททำหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในด้านการเก็บรักษา หรือเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด 

    7.4 ลูกค้าทราบและตกลงว่าการเบิกถอนทรัพย์สินจะต้องแจ้งล่วงหน้าตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด

    7.5 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า บริษัทจะไม่จ่ายและไม่มีหน้าที่ในการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าอันเนื่องมาจากการที่ลูกค้าคงเงินบาทอยู่ในกระเป๋าเงินบาทที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัทหรือช่องทางอีเมล

    7.6 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายอัตราดอกผลหรือผลประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่บริษัทเก็บรักษาไว้เองหรือจัดเก็บไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลภายนอก (Third Party Custodian)

     ทั้งนี้ หากมีการ Airdrop หรือการ Fork ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า การทำงาน และรายละเอียดของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัท บริษัทจะประกาศหรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการ Airdrop หรือการ Fork นั้นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันและมีการแจ้งเตือนหากลูกค้าที่ไม่ทำการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว อาจจะไม่ได้รับ Airdrop หรือไม่ได้สิทธิประโยชน์จากการ Fork

    7.7 บริษัทตกลงรับผิดชอบในทรัพย์สินของลูกค้าเต็มจำนวน กรณีทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท

    7.8 กรณีที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

    7.9 ในกรณีที่บริษัทมีแผนที่จะเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Delisting) ใดออกจากระบบซื้อขายของบริษัท บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงเหตุดังกล่าวไม่น้อยกว่า 60 วัน เว้นแต่กรณีเกิดเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่อาจสร้างความเสียหายแก่นักลงทุน ทั้งนี้เมื่อบริษัทได้มีการแจ้งถึงเหตุดังกล่าวแล้วผู้ใช้งานมีหน้าที่ในการโอนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดดังกล่าวออกจากระบบของบริษัทภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยหากผู้ใช้งานยังคงไม่ได้ดำเนินการโอนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลชนิดดังกล่าวออกจากระบบบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมจากฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมการฝากนั้นบริษัทจะดำเนินการประกาศให้ผู้ใช้งานทราบในช่องทางสาธารณะอีกครั้งหนึ่ง8. การเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

    8.1 การมอบหมายให้บริษัทเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

        8.1.1. ลูกค้าตกลงมอบหมายให้บริษัทเป็นนายหน้าของลูกค้า ในการซื้อ ขาย โอน รับโอน และ/หรือใช้สิทธิในสินทรัพย์ดิจิทัลทุกชนิดทุกประเภทที่ซื้อขายกันในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัท ในจำนวนและราคาตามคำสั่งของลูกค้า ตลอดทั้งรับมอบ ส่งมอบ ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว

        8.1.2 ลูกค้าจะต้องชำระ และ/หรือบริษัทมีสิทธิเรียกร้อง เงินค่าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ภาษีอากร ค่าบำเหน็จนายหน้า และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย และ/หรือจำหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์ดิจิทัล และรับชำระเงินค่าขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งการหักภาษีต่าง ๆ นำส่งกรมสรรพากร (ถ้ามี)

    8.2 การส่งคำสั่งซื้อขาย

        8.2.1 คำสั่งรอการซื้อขายที่ปรากฏอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการนำข้อมูลราคาเสนอซื้อเสนอขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทมาผนวกรวมกับข้อมูลราคาเสนอซื้อเสนอขายของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท โดยระบบจะจัดเรียงคำสั่งตามลำดับของราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price then Time Priority) โดยไม่สนใจว่าคำสั่งนั้นจะมาจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใด และมีหลักการคือ

        (1) คำสั่งซื้อที่มีราคาเสนอซื้อสูงที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าถูกส่งเข้ามาใหม่จะจัดเรียงราคาเสนอซื้อที่สูงกว่า เป็นการเสนอซื้อในลำดับแรกก่อนและถ้ามีการเสนอซื้อในแต่ละราคามากกว่าหนึ่งรายการ ให้จัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอซื้อที่ปรากฏในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอซื้อในลำดับก่อน

        (2) คำสั่งขายที่มีราคาเสนอขายต่ำที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าถูกส่งเข้ามาใหม่จะจัดเรียงราคาเสนอขายที่ต่ำกว่า เป็นการเสนอขายในลำดับแรกก่อนและถ้ามีการเสนอขายในแต่ละราคามากกว่าหนึ่งรายการ ให้จัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอขายที่ปรากฏในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอขายในลำดับก่อน

        8.2.2 เมื่อมีคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าเข้ามา ถ้าคำสั่งนั้นสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันที ระบบก็จะทำการจับคู่ให้ แต่ถ้าคำสั่งนั้น ไม่สามารถจับคู่ได้ ระบบจะจัดเรียงคำสั่ง ซื้อขายนั้นตามหลักการ Price then Time Priority ตามที่กล่าวข้างต้นเพื่อรอการจับคู่คำสั่งต่อไป

    8.3 การชำระราคาและส่งมอบทรัพย์สิน

    เมื่อคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าสามารถจับคู่ซื้อขายได้ ระบบจะดำเนินการปรับปรุงยอดทรัพย์สินของลูกค้าทั้งเงินสดและสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีซื้อขายให้เป็นปัจจุบันเสมอ สำหรับการถอนทรัพย์สินที่ได้จากการซื้อขาย ลูกค้าจะต้องดำเนินการถอน หรือ โอนทรัพย์สินดังกล่าวได้ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทจะมีประกาศแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 


    โดยในระยะเริ่มแรกบริษัทกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับการถอนทรัพย์สินไว้ดังนี้

    ทรัพย์สินประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล    ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ลูกค้าทำรายการถอนสินทรัพย์ดิจิทัล

    ทรัพย์สินประเภทเงิน                       กรณียอดถอนไม่เกิน 2 ล้านบาท - ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากลูกค้ามีคำสั่งถอน 

                                                    กรณียอดถอนเกิน 2 ล้านบาท - ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากขั้นตอนการอนุมัติ และตรวจสอบเสร็จสิ้น

    8.4 เปิดเผยข้อมูล

    กรณีที่บริษัทส่งคำสั่งซื้อขายไปยังศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทเพียงแห่งเดียว บริษัทจะเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น ทั้งในด้านของความเกี่ยวข้อง (เช่น บริษัทในเครือ) และสัญญาต่างตอบแทน (referral agreement, kickbacks) โดยจะแจ้งความสัมพันธ์ดังกล่าวไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้าก่อนเริ่มใช้บริการ        


9. ค่าธรรมเนียมการให้บริการ

    บริษัทประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่หน้าเว็บไซต์อย่างครบถ้วน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้ตลอดเวลา หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่ลูกค้าใช้ลงทะเบียน10. ภาษี

    ลูกค้าตกลงรับทราบ ภาษีที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีจากกำไรที่เกิดจากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ภาษีที่ถูกเรียกเก็บย้อนหลัง และภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือการทำธุรกรรมของลูกค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง บริษัทเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลหรือเอกสาร (ถ้ามี) เพื่อให้การชำระภาษีของลูกค้าต่อกรมสรรพากรหรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความสะดวก ถูกต้อง ครบถ้วน     11. การรับผิดชอบต่อความเสียหาย

    บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ในกรณี 

    11.1 การกระทำของลูกค้า หรือเข้าใจได้หรือที่เข้าใจได้ว่ากระทำโดยตัวลูกค้าเอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงการเข้าใช้บริการของบริษัท ได้แก่

        (1) การระบุจำนวนบัญชีหรือข้อมูลอื่นที่ไม่ถูกต้อง สำหรับบัญชีที่จะมีการโอนเงิน (หรือจากบัญชีที่จะมีการถอนเงิน) ตามคำสั่งของลูกค้า

        (2) การให้ข้อมูลหรือการระบุที่อยู่ของสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ถูกต้องสำหรับการโอนหรือการถอนสกุลเงินดิจิทัล (รวมถึงการฝากสกุลเงินดิจิทัลไปยังของลูกค้า)

        (3) การส่งสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่รองรับหรือโทเคนไปยังบัญชีของลูกค้า

    11.2 เหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การชุมนุมประท้วง การก่อการร้าย การเกิดสงครามไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศรวมถึงสงครามไซเบอร์ ความบกพร่องหรือความเสียหายของระบบไฟฟ้าหรือการโทรคมนาคม กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดขึ้นในอนาคต เป็นต้น

    11.3 เหตุการณ์อื่นใดทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของการดำเนินธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า พิสูจน์ได้ว่ามาจาก บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากร ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ

หรือปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กธ.19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท12. การป้องกันการฟอกเงิน

    บริษัทอยู่ภายใต้ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตาม พรบ.ดังกล่าว จึงกำหนดให้ลูกค้าปฏิบัติ ดังนี้

    12.1 ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ หรือการร้องขอเพิ่มเติมในภายหลังตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้บริษัทพิจารณาได้ว่าลูกค้าเป็นบุคคลคนเดียวกับหลักฐานที่นำมาแสดง และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเหตุแห่งการทำธุรกรรมที่แท้จริง 

    12.2 ลูกค้าต้องไม่ยุ่งเกี่ยว หรือเป็นผู้ชักชวนหรือสนับสนุนบุคคลอื่น ไม่ว่าจะทางตรง ทางอ้อม ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ของธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิด พรบ. ดังกล่าวข้างต้น

    12.3 หากลูกค้าทราบหรือพบลูกค้ารายอื่น หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด พรบ. ดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที


13. การระงับหรือปฏิเสธการทำธุรกรรม

    13.1 บริษัทมีสิทธิปฏิเสธสร้างความสัมพันธ์ (เปิดบัญชี) ระงับชั่วคราว จำกัด หรือ ยุติการเข้าถึงการบริการทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และ/หรือ ปิด หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ในกรณีต่าง ๆ เช่น

        13.1.1 ลูกค้ามีพฤติกรรมที่กระทบถึงสิทธิ เสรีภาพ หรือมีการข่มขู่ คุกคาม ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท พนักงาน คู่ค้า ลูกค้ารายอื่น ๆ หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท รายใดก็ตาม

        13.1.2 มีการใช้งานบัญชีที่อาจพิจารณาได้ว่าผิดหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทหรือของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลบริษัท หรือมีการทำธุรกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

        13.1.3 ลูกค้าฝ่าฝืนนโยบายหรือคำสั่งใด ๆ ที่บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบตามแต่ระยะเวลา

        13.1.4 ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ หรือฉบับอื่นใดที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งลูกค้าได้ทำการยอมรับเรียบร้อยแล้ว

    13.2  หากบริษัทระงับการใช้ชั่วคราว หรือปิดบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า หรือยุติการใช้บริการของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัทจะแจ้งการดำเนินการดังกล่าวไปยังลูกค้า ยกเว้นเป็นกรณีที่มีคำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายกำหนด ห้ามไม่ให้บริษัทแจ้งเตือนลูกค้า ลูกค้ารับทราบว่าการตัดสินใจของบริษัทในการดำเนินการใด ๆ ตามที่ระบุไว้อาจดำเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นความลับ ซึ่งจำเป็นต่อการจัดการความเสี่ยง และนโยบายความปลอดภัยอื่นของบริษัท โดยบริษัทตกลงที่จะไม่เปิดเผยรายละเอียดของการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการรักษาความปลอดภัยต่อลูกค้า

    13.3  หากบริษัทระงับการใช้งานชั่วคราว หรือปิดบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า หรือยุติการใช้บริการของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้) บริษัทสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าดำเนินการผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนก่อนที่ลูกค้าจะสามารถโอน หรือถอนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเงินตราตามกฎหมายออกจากกระเป๋าเงินสินทรัพย์ดิจิทัลหรือกระเป๋าเงินบาทได้

    13.4  ลูกค้าอาจยกเลิกบัญชีของลูกค้าในเวลาใดก็ได้ ด้วยการแจ้งความประสงค์กับบริษัท และดำเนินการถอนเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด โดยลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเลิกบัญชีผู้ใช้นั้น แต่การยกเลิกบัญชีผู้ใช้นี้ ลูกค้าจะไม่หลุดพ้นจากความรับผิด หรือความรับผิดชอบในการชำระเงินที่ยังค้างชำระกับบริษัท (ถ้ามี) ทั้งนี้ หลังจากลูกค้ายกเลิกบัญชีแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถกลับมาเปิดบัญชีได้อีก 

    13.5  ลูกค้าอนุญาตให้บริษัทยกเลิกและระงับธุรกรรมที่กำลังดำเนินการในขณะที่แจ้งยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า14. การรับเรื่องร้องเรียน

    14.1 บริษัทกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยประกาศไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อเท็จจริงอันมีสาระสำคัญให้ครบถ้วน เพื่อสามารถหาข้อยุติให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจากลูกค้า โดยข้อมูลและเอกสารดังกล่าวบริษัทจะเก็บเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับทราบ การประมวลผลข้อมูลในส่วนนี้นั้นให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

     14.2 บริษัทจะดำเนินการหาข้อยุติของเรื่องร้องเรียน และรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนและสำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้หากข้อยุติที่บริษัทได้กำหนดขึ้น ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทได้อีกหน่วยงานหนึ่ง โดยบริษัทจะแจ้งช่องทางการร้องเรียนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท เช่นกัน15. ข้อตกลงอื่น ๆ

    15.1 การบอกกล่าว

        15.1.1 บรรดาหนังสือ หรือเอกสารใด ๆ ที่บริษัทส่งให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะส่งเพียงช่องทางหนึ่งช่องทางใด ได้แก่ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) หรือที่อยู่อื่น ๆ ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัท ลูกค้ายอมรับว่าได้รับเอกสารดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้อง โดยจะไม่ยกขึ้นมาโต้แย้งหรือปฏิเสธการได้รับเอกสารนั้น ๆ

        15.1.2 หากข้อตกลงนี้ได้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทย หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ ระหว่างคำแปลของภาษา ให้ยึดถือเอาข้อตกลงฉบับภาษาไทยเป็นที่ยุติและมีผลตามกฎหมายของประเทศไทย

    15.2 การแก้ไขเพิ่มเติม

        15.2.1 บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยจะมีการเผยแพร่การแก้ไขผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว จะมีผลบังคับสมบูรณ์เมื่อลูกค้าดำเนินการยอมรับ โดยลูกค้าตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด 

        15.2.2 หากลูกค้าไม่ได้ตกลงและยินยอมในการแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งใด ลูกค้ามีสิทธิในการยกเลิกการใช้บริการของบริษัทและปิดบัญชีผู้ใช้

        15.2.3 ลูกค้ายินยอมว่า บริษัทจะไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ในกรณีที่บริษัทได้ดำเนินการระงับชั่วคราว จำกัด หรือ ยุติการเข้าถึงการบริการทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และ/หรือ ปิด หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า อันสืบเนื่องมาจากเหตุที่ลูกค้าได้กระทำการใดที่ผิดต่อข้อตกลงฉบับนี้


ทั้งนี้ กำหนดให้ข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว