ประกาศระวังเว็บไซต์แอบอ้าง

Created by Support WaanX, Modified on Fri, 14 Jun at 2:38 PM by Support WaanX

ประกาศเว็บไซต์ https://xyshiqu.com/blogs/vjdjtsbj-106/ไม่ใช่เว็บไซต์ของ บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด!!! โปรดระมัดระวังในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ !!!


บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด ขอแจ้งช่องทางติดต่ออย่างเป็นทางการ ดังนี้


  1. เว็บไซต์บริษัท ฯ มีเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น คือ www.waanx.com

  2. Official Facebook Pages คือ Waan Exchange

  3. Official Instagram Account คือ waanexchange

  4. Official Line คือ @waanx

  5. Official X (Twitter) Account คือ @waanexchange

  6. Official Tiktok คือ @waanexchange


ทั้งนี้หากท่านพบพฤติกรรมที่น่าสงสัย หรือช่องทางอื่น นอกเหนือจากที่บริษัทฯ แจ้งด้านบนนี้ สามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบได้ผ่านช่องทาง chat box หรือ support@waanx.com

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article