หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล

Created by Support WaanX, Modified on Thu, 07 Mar 2024 at 10:15 AM by Support WaanX

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rules)


ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด (Waan Exchange Co., Ltd.) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ลงทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างรอบคอบ เพื่อคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับการลงทุน


ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลตามเกณฑ์กำหนดของบริษัท 

บริษัทได้กำหนดประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ 2 ประเภท ดังนี้

•    ประเภทที่ 1: คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นมาแล้วก่อนที่จะนำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทและไม่ได้เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

•    ประเภทที่ 2: โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งได้รับอนุญาตการเสนอขายจากสำนักงาน ก.ล.ต.


โดยสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทที่นำมาให้บริการลูกค้าจะต้องไม่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

1.    ไม่มีวัตถุประสงค์หรือสาระชัดเจนหรือไม่มีสิ่งใดรองรับโดยมีราคาขึ้นอยู่กับกระแสในโลกโซเชียล (Meme Token) 

2.    เกิดจากกระแสความชื่นชอบส่วนบุคคล (Fan Token)

3.    โทเคนดิจิทัลที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีมาใช้แสดงความเป็นเจ้าของหรือให้สิทธิในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือที่เฉพาะเจาะจง โดยไม่สามารถใช้โทเคนดิจิทัลประเภทและชนิดเดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนกันได้ (Non-Fungible Token: NFT) 

4.    โทเคนดิจิทัลที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเองหรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชน (Blockchain)  

•    กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ

•    คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลตาม (ก)

•    นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ

•    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งนี้ตามลักษณะที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะของ กิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยอนุโลมหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1


สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1 ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้

1.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1 ต้องเป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่มีการซื้อขายได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินตามที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  

2.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1 ต้องมีไวท์เปเปอร์ (Whitepaper) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัล 

3.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1 ต้องมีการซื้อขาย ณ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างน้อย 1 แห่ง โดยศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวต้องมีชื่อปรากฏในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ Coinmarketcap.com หรือ Coingecko.com เป็นต้น

4.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1 ต้องมีรายชื่ออยู่ใน 1,000 ลำดับแรกของเว็บไซต์ Coinmarketcap.com หรือ Coingecko.com

5.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1 ต้องมีจำนวนเหรียญหมุนเวียน (Circulate Supply) ไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญและมีสัดส่วนของปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเมื่อเทียบกับจำนวนเหรียญหมุนเวียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1 %

1.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1 ต้องมีช่องทางให้ติดตามข้อมูล ความคืบหน้า หรือข่าวสารของเหรียญ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทหรือโครงการที่ออกสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นๆ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น เอกสารประกอบโครงการ (Documentation)

6.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1 ต้องไม่ได้เสนอขายผ่าน ICO portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2


สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2 ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้

1.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2 ต้องได้รับอนุญาตการเสนอขายและมีการออกและเสนอขายผ่าน ICO Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

2.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2 ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน “แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติของการเสนอขายโทเคนดิจิทัล”

3.    ผู้ที่ออกและเสนอขายหรือเจ้าของโครงการหรือบริษัทที่ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2 ต้องมีส่วนของทุนไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

4.    มูลค่าโครงการที่ออกและเสนอขายไม่น้อยกว่า 10,000,000 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)

5.    ผู้ที่ออกและเสนอขายหรือเจ้าของโครงการหรือบริษัทที่ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2 ต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายอาญาในลักษณะหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต และไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีประวัติการกระทำความผิดหรือประวัติการทุจริตและไม่กระทำความผิดใดๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจงนั้นๆ

6.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2 ต้องมีไวท์เปเปอร์ (Whitepaper) ที่มีความชัดเจนในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ, แผนธุรกิจ วัตถุประสงค์, เป้าหมายและแนวทางการใช้สิทธิของสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง

7.    ผู้ที่ออกและเสนอขายหรือเจ้าของโครงการหรือบริษัทที่ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2 ต้องมีแผนดำเนินการในการจัดให้มีสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจงที่ชัดเจน (Road map) เช่น มีสินค้าต้นแบบ (Prototype) และมีระดับ Minimum Viable Product (MVP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

8.    ผู้ที่ออกและเสนอขายหรือเจ้าของโครงการหรือบริษัทที่ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2 ต้องมีช่องทางสำหรับให้ติดตามข้อมูล ความคืบหน้าหรือข่าวสารของเหรียญ เช่น เช่น เว็บไซต์ของบริษัทหรือโครงการที่ออกสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นๆ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น เอกสารประกอบโครงการ (Documentation)

9.    กรณี ICO Portal จัดให้มีผู้ประเมินอิสระหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ผู้ประเมินอิสระต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจของโครงการอย่างน้อย 1 ปี

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article