หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rules)

สร้างโดย Support WaanX, แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 7 มีนาคม เมื่อ 10:15 AM โดย Support WaanX

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rules)


ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด (Waan Exchange Co., Ltd.) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ลงทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างรอบคอบ เพื่อคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับการลงทุน 


ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลตามเกณฑ์กำหนดของบริษัท 

บริษัทได้กำหนดประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ 2 ประเภท ดังนี้

•    ประเภทที่ 1: คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นมาแล้วก่อนที่จะนำมาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทและไม่ได้เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

•    ประเภทที่ 2: โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งได้รับอนุญาตการเสนอขายจากสำนักงาน ก.ล.ต.


โดยสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทที่นำมาให้บริการลูกค้าจะต้องไม่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

1.    ไม่มีวัตถุประสงค์หรือสาระชัดเจนหรือไม่มีสิ่งใดรองรับโดยมีราคาขึ้นอยู่กับกระแสในโลกโซเชียล (Meme Token) 

2.    เกิดจากกระแสความชื่นชอบส่วนบุคคล (Fan Token)

3.    โทเคนดิจิทัลที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีมาใช้แสดงความเป็นเจ้าของหรือให้สิทธิในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือที่เฉพาะเจาะจง โดยไม่สามารถใช้โทเคนดิจิทัลประเภทและชนิดเดียวกันและจำนวนเท่ากันแทนกันได้ (Non-Fungible Token: NFT) 

4.    โทเคนดิจิทัลที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเองหรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์สำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชน (Blockchain)  

•    กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ

•    คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาของบุคคลตาม (ก)

•    นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ

•    บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งนี้ตามลักษณะที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะของ กิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัลโดยอนุโลมหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1


สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1 ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้

1.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1 ต้องเป็นคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่มีการซื้อขายได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินตามที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  

2.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1 ต้องมีไวท์เปเปอร์ (Whitepaper) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัล 

3.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1 ต้องมีการซื้อขาย ณ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างน้อย 1 แห่ง โดยศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวต้องมีชื่อปรากฏในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ Coinmarketcap.com หรือ Coingecko.com เป็นต้น

4.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1 ต้องมีรายชื่ออยู่ใน 1,000 ลำดับแรกของเว็บไซต์ Coinmarketcap.com หรือ Coingecko.com

5.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1 ต้องมีจำนวนเหรียญหมุนเวียน (Circulate Supply) ไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญและมีสัดส่วนของปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเมื่อเทียบกับจำนวนเหรียญหมุนเวียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1 %

1.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1 ต้องมีช่องทางให้ติดตามข้อมูล ความคืบหน้า หรือข่าวสารของเหรียญ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทหรือโครงการที่ออกสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นๆ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น เอกสารประกอบโครงการ (Documentation)

6.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 1 ต้องไม่ได้เสนอขายผ่าน ICO portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2


สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2 ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนทุกข้อดังต่อไปนี้

1.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2 ต้องได้รับอนุญาตการเสนอขายและมีการออกและเสนอขายผ่าน ICO Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

2.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2 ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน “แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติของการเสนอขายโทเคนดิจิทัล”

3.    ผู้ที่ออกและเสนอขายหรือเจ้าของโครงการหรือบริษัทที่ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2 ต้องมีส่วนของทุนไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

4.    มูลค่าโครงการที่ออกและเสนอขายไม่น้อยกว่า 10,000,000 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน)

5.    ผู้ที่ออกและเสนอขายหรือเจ้าของโครงการหรือบริษัทที่ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2 ต้องไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายอาญาในลักษณะหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต และไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีประวัติการกระทำความผิดหรือประวัติการทุจริตและไม่กระทำความผิดใดๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจงนั้นๆ

6.    สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2 ต้องมีไวท์เปเปอร์ (Whitepaper) ที่มีความชัดเจนในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ, แผนธุรกิจ วัตถุประสงค์, เป้าหมายและแนวทางการใช้สิทธิของสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจง

7.    ผู้ที่ออกและเสนอขายหรือเจ้าของโครงการหรือบริษัทที่ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2 ต้องมีแผนดำเนินการในการจัดให้มีสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่เฉพาะเจาะจงที่ชัดเจน (Road map) เช่น มีสินค้าต้นแบบ (Prototype) และมีระดับ Minimum Viable Product (MVP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

8.    ผู้ที่ออกและเสนอขายหรือเจ้าของโครงการหรือบริษัทที่ออกและเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่ 2 ต้องมีช่องทางสำหรับให้ติดตามข้อมูล ความคืบหน้าหรือข่าวสารของเหรียญ เช่น เช่น เว็บไซต์ของบริษัทหรือโครงการที่ออกสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นๆ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น เอกสารประกอบโครงการ (Documentation)

9.    กรณี ICO Portal จัดให้มีผู้ประเมินอิสระหรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ผู้ประเมินอิสระต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเภทธุรกิจของโครงการอย่างน้อย 1 ปี

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว