เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

Created by Support WaanX, Modified on Thu, 07 Mar 2024 at 10:16 AM by Support WaanX

การขึ้นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

1. เครื่องหมาย: SP 

ชื่อ: Trading Suspension

ความหมาย: เครื่องหมายที่แสดงถึงการหยุดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว


เกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย SP มีดังนี้

1.    ผู้ออกหรือผู้สร้างสินทรัพย์ดิจิทัลฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลง ตลอดจนหนังสือเวียน ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2.    การดำเนินการใดๆ ของภาครัฐหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ใช้อำนาจทางการปกครองที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ

3.    เหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการดำเนินงานตามปกติที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น อัคคีภัย, การก่อจลาจล, การประท้วง, สงคราม, ระบบเครือข่ายการสื่อสารขัดข้องหรือเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์

4.    เหตุการณ์อื่นๆ ที่มีลักษณะเทียบเคียงและส่งผลกระทบกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจะนอกเหนือไปจากเหตุการณ์ปกติและมีความสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาและอาจสร้างความเสียหายให้แก่นักลงทุน

5.    การบำรุงรักษาระบบตามรอบระยะเวลา (Preventive Maintenance) 

6.    การปรับปรุงระบบการซื้อขายหรือการเพิ่มประสิทธิภาพด้านปลอดภัยเพื่อป้องกันระบบจากผู้ไม่ประสงค์ดี

7.    การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น การเปลี่ยนผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มที่ใช้งานของสินทรัพย์ดิจิทัล

8.    การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัล (Upgrade Protocol) เช่น การเปลี่ยนฉันทามติ (Consensus) ของ Ethereum จาก Proof-of-Work (PoW) เป็น Proof-of-Stake (PoS)2. เครื่องหมาย: DEL

ชื่อ: Delist

ความหมาย: เครื่องหมายที่แสดงถึงการเพิกถอนทรัพย์ดิจิทัลออกจากกระดานซื้อขาย โดยจะทำการขึ้นเครื่องหมาย Delist กรณีสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าเกณฑ์การเพิกถอนของบริษัท เพื่อนำไปสู่กระบวนการเพิกถอนออกจากกระดานซื้อขายของบริษัทต่อไป3. เครื่องหมาย: C 

ชื่อ: Caution

ความหมาย: เครื่องหมายที่เตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจจะทำให้เกิดความผันผวนและส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย 


เกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย C มีดังนี้

1.    เกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายของสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น TerraUSD (UST) หลุดการตรึงมูลค่า (Peg) ซึ่งส่งผลให้ราคาของ LUNA ซึ่งเป็นคู่เหรียญที่ใช้ในกลไกการตรึงมูลค่าของ UST ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจาก 86 ดอลลาร์และเหลือต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน เป็นต้น

2.    ราคาล่าสุดของสินทรัพย์ดิจิทัล (Last match) หรือปริมาณการซื้อขายในสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยราคามีการเปลี่ยนแปลงไปจากราคา ณ เวลา 23.59 น. ของวันก่อนหน้าเป็นอย่างน้อย 30% หรือมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าเป็นอย่างน้อย 30%


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article