เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

สร้างโดย Support WaanX, แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 7 มีนาคม เมื่อ 10:16 AM โดย Support WaanX

การขึ้นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

1. เครื่องหมาย: SP 

ชื่อ: Trading Suspension

ความหมาย: เครื่องหมายที่แสดงถึงการหยุดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว


เกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย SP มีดังนี้

1.    ผู้ออกหรือผู้สร้างสินทรัพย์ดิจิทัลฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลง ตลอดจนหนังสือเวียน ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

2.    การดำเนินการใดๆ ของภาครัฐหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ใช้อำนาจทางการปกครองที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ

3.    เหตุสุดวิสัยที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือการดำเนินงานตามปกติที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น อัคคีภัย, การก่อจลาจล, การประท้วง, สงคราม, ระบบเครือข่ายการสื่อสารขัดข้องหรือเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์

4.    เหตุการณ์อื่นๆ ที่มีลักษณะเทียบเคียงและส่งผลกระทบกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจะนอกเหนือไปจากเหตุการณ์ปกติและมีความสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาและอาจสร้างความเสียหายให้แก่นักลงทุน

5.    การบำรุงรักษาระบบตามรอบระยะเวลา (Preventive Maintenance) 

6.    การปรับปรุงระบบการซื้อขายหรือการเพิ่มประสิทธิภาพด้านปลอดภัยเพื่อป้องกันระบบจากผู้ไม่ประสงค์ดี

7.    การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น การเปลี่ยนผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์มที่ใช้งานของสินทรัพย์ดิจิทัล

8.    การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัล (Upgrade Protocol) เช่น การเปลี่ยนฉันทามติ (Consensus) ของ Ethereum จาก Proof-of-Work (PoW) เป็น Proof-of-Stake (PoS)2. เครื่องหมาย: DEL

ชื่อ: Delist

ความหมาย: เครื่องหมายที่แสดงถึงการเพิกถอนทรัพย์ดิจิทัลออกจากกระดานซื้อขาย โดยจะทำการขึ้นเครื่องหมาย Delist กรณีสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าเกณฑ์การเพิกถอนของบริษัท เพื่อนำไปสู่กระบวนการเพิกถอนออกจากกระดานซื้อขายของบริษัทต่อไป3. เครื่องหมาย: C 

ชื่อ: Caution

ความหมาย: เครื่องหมายที่เตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจจะทำให้เกิดความผันผวนและส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย 


เกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย C มีดังนี้

1.    เกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายของสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น TerraUSD (UST) หลุดการตรึงมูลค่า (Peg) ซึ่งส่งผลให้ราคาของ LUNA ซึ่งเป็นคู่เหรียญที่ใช้ในกลไกการตรึงมูลค่าของ UST ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจาก 86 ดอลลาร์และเหลือต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน เป็นต้น

2.    ราคาล่าสุดของสินทรัพย์ดิจิทัล (Last match) หรือปริมาณการซื้อขายในสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยราคามีการเปลี่ยนแปลงไปจากราคา ณ เวลา 23.59 น. ของวันก่อนหน้าเป็นอย่างน้อย 30% หรือมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าเป็นอย่างน้อย 30%

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว