หลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

Created by Support WaanX, Modified on Thu, 07 Mar 2024 at 10:17 AM by Support WaanX

หลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Rule)


บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด (Waan Exchange Co., Ltd.) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จึงกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขอ บริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. วิธีการซื้อขาย

บริษัทเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ต่อสัปดาห์ (24/7) และกำหนดให้ลูกค้าเป็นผู้ทำธุรกรรมส่งคำสั่งเสนอซื้อขายด้วยตนเองผ่าน Platform ที่บริษัทกำหนด ได้แก่ ผ่านทางเว็บ Browser บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) โดยลูกค้าจะต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน หลังล็อกอิน ลูกค้าสามารถทำการเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องการส่งคำสั่งเสนอซื้อขาย กำหนดประเภทของคำสั่งและเงื่อนไขในการส่งคำสั่ง กำหนดราคาและปริมาณของสินทรัพย์ของคำสั่งเสนอซื้อขาย โดยลูกค้าจะต้องมีจำนวนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลเพียงพอสำหรับการส่งคำสั่งเสนอซื้อขาย ได้แก่ ค่าสินทรัพย์ดิจิทัล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เมื่อลูกค้ากดยืนยันการส่งคำสั่งซื้อขาย ระบบจะทำการเรียงลำดับการซื้อขายและจับคู่ซื้อขายให้โดยอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


1.1 เงื่อนไขการเสนอซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

    1.1.1    ลูกค้าสามารถเสนอซื้อได้ตามยอดคงเหลือของจำนวนเงินบาทหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพียงพอสำหรับคำสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงเพื่อรองรับค่าสินทรัพย์ดิจิทัล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

    1.1.2    ลูกค้าสามารถเสนอขายได้ตามยอดคงเหลือของจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัล

    1.1.3    ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ตลอดเวลาทุกประเภทคำสั่ง

    1.1.4    คำสั่งซื้อขายที่อยู่ในระบบจะอยู่ไปจนกว่าจะสามารถจับคู่ซื้อขายได้หรือมีการส่งคำสั่งยกเลิกในภายหลัง

    1.1.5    ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่อยู่ในระบบเมื่อไรก็ได้ก่อนที่คำสั่งซื้อขายนั้นจะถูกจับคู่ซื้อขาย


1.2 การจัดเรียงคำสั่งซื้อขาย

ระบบซื้อขายจะเก็บคำสั่งซื้อขายไว้ตั้งแต่เวลาที่ส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามาและจัดเรียงคำสั่งซื้อขายตามลำดับของราคา

และเวลาที่ดีที่สุด (Price then Time Priority) โดยมีหลักการทำงาน ดังนี้ 

    1.2.1 คำสั่งซื้อที่มีราคาเสนอซื้อสูงที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง ในกรณีที่มีราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าถูกส่งเข้ามาใหม่ ระบบจะทำการจัดเรียงคำสั่งซื้อที่มีราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าเป็นการเสนอซื้อในลำดับแรกก่อนเสมอ และถ้ามีการเสนอซื้อในแต่ละราคามากกว่าหนึ่งรายการ ระบบจะทำการเรียงคำสั่งซื้อตามเวลา โดยการเสนอซื้อที่ปรากฏในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอซื้อในลำดับก่อน

    1.2.2 คำสั่งขายที่มีราคาเสนอขายต่ำที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง ในกรณีที่มีราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าถูกส่ง

เข้ามาใหม่ ระบบจะทำการจัดเรียงราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าในลำดับแรกก่อนเสมอ และถ้ามีการเสนอขายใน

แต่ละราคามากกว่าหนึ่งรายการ ระบบจะทำการเรียงคำสั่งขายตามเวลา โดยการเสนอขายที่ปรากฏในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอขายในลำดับก่อน


1.3 การจับคู่การซื้อขาย (Matching) 

เมื่อคำสั่งซื้อขายผ่านเข้ามาในระบบซื้อขายแล้ว ระบบซื้อขายจะตรวจสอบว่าคำสั่งนั้นสามารถจับคู่กับคำสั่งด้านตรงข้ามได้ทันทีหรือไม่ ถ้าคำสั่งนั้นสามารถจับคู่กับคำสั่งด้านตรงข้ามได้ทันที ระบบก็จะทำการจับคู่ให้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคำสั่งนั้นไม่สามารถจับคู่กับคำสั่งด้านตรงข้ามได้ ระบบจะทำการจัดเรียงคำสั่งซื้อขายนั้นตามลำดับของราคา

และเวลาที่ดีที่สุด (Price then Time Priority) ตามที่กล่าวข้างต้นเพื่อรอการจับคู่คำสั่งต่อไป2. เวลาทำการซื้อขาย และ การหยุดการซื้อขาย

ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) ทั้งนี้ บริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาซื้อขายเมื่อใดก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตามกระบวนการในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นและปลดเครื่องหมายสำหรับการห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว (SP) กรณีที่มีเหตุที่ทำให้บริษัทต้องหยุดการซื้อขาย3. ประเภทคำสั่งซื้อขายเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า 


ประเภทคำสั่งซื้อขายเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า มี 6 ประเภท ดังนี้


3.1 Market Order

Market Order เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาด ที่ใช้เมื่อลูกค้าต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดยจะมีกลไกการทำงานดังนี้

    3.1.1 ระบบซื้อขายจะถือว่าคำสั่ง Market Order เป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุดหรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุด ดังนั้น หากไม่มีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market Order นั้นจะถูกยกเลิก แต่หากมีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market Order จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันทีที่มีคำสั่งเข้ามาในระบบซื้อขาย

    3.1.2 หากจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เสนอซื้อขาย ณ ราคา Market Order ไม่สามารถจับคู่การซื้อขายได้ทั้งหมด ระบบการซื้อขายจะยกเลิกจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เหลืออยู่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ


3.2 Limit Order

Limit Order  เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาที่ลูกค้ากำหนดตามความประสงค์ โดยคำสั่งดังกล่าวจะคงอยู่จนกว่าจะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทั้งหมดหรือจนกว่าลูกค้าจะส่งคำสั่งยกเลิก


3.3 Stop Limit

Stop Limit เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ใช้งานสามารถกําหนดเงื่อนไขเพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบราคาตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อราคาตลาดในปัจจุบันเท่ากับราคาที่ผู้ใช้งานกำหนดไว้ในเงื่อนไข ระบบจะทำการส่งคำสั่งประเภท Limit Order เพื่อไปสร้างคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่ผู้ใช้งานกำหนดเพื่อรอทำรายการจับคู่ต่อไป โดยคำสั่งซื้อขายที่เกิดจากการ Trigger Condition จะถูกนำเข้าสู่ระบบเพื่อการจับคู่ โดยจะถูกจัดเรียงร่วมกับคำสั่งของลูกค้ารายอื่นที่ส่ง Limit Order ในราคาเดียวกัน โดยเรียงตามเวลาที่คำสั่งถูกนำเข้าสู่ระบบเพื่อรอคิวจับคู่ กล่าวคือ เวลาที่คำสั่งซื้อขายที่เกิดจากคำสั่งแบบ Stop Limit จะเกิดขึ้นหลังการ Trigger Condition และคำสั่ง Limit Order จากการ Trigger นั้นจะถูกวาง


3.4 Stop Market

Stop Market  เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ใช้งานสามารถกําหนดเงื่อนไขเพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบราคาตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อราคาตลาดในปัจจุบันเท่ากับราคาที่ผู้ใช้งานกำหนดไว้ในเงื่อนไข ระบบจะทำการส่งคำสั่งประเภท Market Order เพื่อไปจับคู่กับราคาตลาด ณ ขณะนั้น


3.5 IOC (Immediate or Cancel)

คำสั่ง IOC เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายโดยการกำหนดราคาและปริมาณ หากคำสั่งซื้อขายนั้นไม่สามารถถูกจับคู่ได้ทั้งหมด ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อขายของจำนวนส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถทำการจับคู่ได้


3.6 FOK (Fill or Kill)

คำสั่ง FOK เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายโดยการกำหนดราคาและปริมาณ หากคำสั่งซื้อขายนั้นไม่สามารถถูกจับคู่ได้ทั้งหมด ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อขายนั้นทันที4. การกำหนดขนาดคำสั่งซื้อขาย (Order Size Limit)

บริษัทจะแสดงข้อมูลขอบเขตของขนาดคำสั่งซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งลูกค้าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือเงื่อนไขของขนาดคำสั่งซื้อขาย บริษัทจะทำการประกาศแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ผ่านหน้าเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้จะไม่กระทบกับคำสั่งเสนอซื้อขายของลูกค้าที่ตั้งไว้เพื่อรอการจับคู่ ก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ 


4.1 ขนาดของคำสั่งซื้อขายสูงสุด/ ต่ำสุด

บริษัทกำหนดให้คำสั่งเสนอซื้อขายในสกุลเงินบาทต้องมีมูลค่าขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท โดยไม่มีการกำหนดมูลค่าสูงสุดของคำสั่งเสนอซื้อขาย บริษัทจะคิดมูลค่ารวมค่าสินทรัพย์ดิจิทัล ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับคำสั่งซื้อขายทุกประเภท และสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท

มูลค่าของคำสั่งเสนอซื้อขายต่ำสุดต่อ 1 คำสั่ง     500 บาท

มูลค่าของคำสั่งเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง    ไม่กำหนดWas this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article