หลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Rule)

สร้างโดย Support WaanX, แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 7 มีนาคม เมื่อ 10:17 AM โดย Support WaanX

หลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Trading Rule)


บริษัท วาฬ เอ็กเชนจ์ จำกัด (Waan Exchange Co., Ltd.) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จึงกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขอ บริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. วิธีการซื้อขาย

บริษัทเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ต่อสัปดาห์ (24/7) และกำหนดให้ลูกค้าเป็นผู้ทำธุรกรรมส่งคำสั่งเสนอซื้อขายด้วยตนเองผ่าน Platform ที่บริษัทกำหนด ได้แก่ ผ่านทางเว็บ Browser บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) โดยลูกค้าจะต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน หลังล็อกอิน ลูกค้าสามารถทำการเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องการส่งคำสั่งเสนอซื้อขาย กำหนดประเภทของคำสั่งและเงื่อนไขในการส่งคำสั่ง กำหนดราคาและปริมาณของสินทรัพย์ของคำสั่งเสนอซื้อขาย โดยลูกค้าจะต้องมีจำนวนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลเพียงพอสำหรับการส่งคำสั่งเสนอซื้อขาย ได้แก่ ค่าสินทรัพย์ดิจิทัล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เมื่อลูกค้ากดยืนยันการส่งคำสั่งซื้อขาย ระบบจะทำการเรียงลำดับการซื้อขายและจับคู่ซื้อขายให้โดยอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


1.1 เงื่อนไขการเสนอซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

    1.1.1    ลูกค้าสามารถเสนอซื้อได้ตามยอดคงเหลือของจำนวนเงินบาทหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพียงพอสำหรับคำสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงเพื่อรองรับค่าสินทรัพย์ดิจิทัล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

    1.1.2    ลูกค้าสามารถเสนอขายได้ตามยอดคงเหลือของจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัล

    1.1.3    ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ตลอดเวลาทุกประเภทคำสั่ง

    1.1.4    คำสั่งซื้อขายที่อยู่ในระบบจะอยู่ไปจนกว่าจะสามารถจับคู่ซื้อขายได้หรือมีการส่งคำสั่งยกเลิกในภายหลัง

    1.1.5    ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่อยู่ในระบบเมื่อไรก็ได้ก่อนที่คำสั่งซื้อขายนั้นจะถูกจับคู่ซื้อขาย


1.2 การจัดเรียงคำสั่งซื้อขาย

ระบบซื้อขายจะเก็บคำสั่งซื้อขายไว้ตั้งแต่เวลาที่ส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามาและจัดเรียงคำสั่งซื้อขายตามลำดับของราคา

และเวลาที่ดีที่สุด (Price then Time Priority) โดยมีหลักการทำงาน ดังนี้ 

    1.2.1 คำสั่งซื้อที่มีราคาเสนอซื้อสูงที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง ในกรณีที่มีราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าถูกส่งเข้ามาใหม่ ระบบจะทำการจัดเรียงคำสั่งซื้อที่มีราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าเป็นการเสนอซื้อในลำดับแรกก่อนเสมอ และถ้ามีการเสนอซื้อในแต่ละราคามากกว่าหนึ่งรายการ ระบบจะทำการเรียงคำสั่งซื้อตามเวลา โดยการเสนอซื้อที่ปรากฏในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอซื้อในลำดับก่อน

    1.2.2 คำสั่งขายที่มีราคาเสนอขายต่ำที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง ในกรณีที่มีราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าถูกส่ง

เข้ามาใหม่ ระบบจะทำการจัดเรียงราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าในลำดับแรกก่อนเสมอ และถ้ามีการเสนอขายใน

แต่ละราคามากกว่าหนึ่งรายการ ระบบจะทำการเรียงคำสั่งขายตามเวลา โดยการเสนอขายที่ปรากฏในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอขายในลำดับก่อน


1.3 การจับคู่การซื้อขาย (Matching) 

เมื่อคำสั่งซื้อขายผ่านเข้ามาในระบบซื้อขายแล้ว ระบบซื้อขายจะตรวจสอบว่าคำสั่งนั้นสามารถจับคู่กับคำสั่งด้านตรงข้ามได้ทันทีหรือไม่ ถ้าคำสั่งนั้นสามารถจับคู่กับคำสั่งด้านตรงข้ามได้ทันที ระบบก็จะทำการจับคู่ให้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคำสั่งนั้นไม่สามารถจับคู่กับคำสั่งด้านตรงข้ามได้ ระบบจะทำการจัดเรียงคำสั่งซื้อขายนั้นตามลำดับของราคา

และเวลาที่ดีที่สุด (Price then Time Priority) ตามที่กล่าวข้างต้นเพื่อรอการจับคู่คำสั่งต่อไป2. เวลาทำการซื้อขาย และ การหยุดการซื้อขาย

ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง (24/7) ทั้งนี้ บริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาซื้อขายเมื่อใดก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตามกระบวนการในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นและปลดเครื่องหมายสำหรับการห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว (SP) กรณีที่มีเหตุที่ทำให้บริษัทต้องหยุดการซื้อขาย3. ประเภทคำสั่งซื้อขายเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า 


ประเภทคำสั่งซื้อขายเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า มี 6 ประเภท ดังนี้


3.1 Market Order

Market Order เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาตลาด ที่ใช้เมื่อลูกค้าต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดยจะมีกลไกการทำงานดังนี้

    3.1.1 ระบบซื้อขายจะถือว่าคำสั่ง Market Order เป็นการเสนอซื้อ ณ ราคาเสนอขายต่ำสุดหรือเป็นการเสนอขาย ณ ราคาเสนอซื้อสูงสุด ดังนั้น หากไม่มีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market Order นั้นจะถูกยกเลิก แต่หากมีคำสั่งซื้อหรือขายด้านตรงข้ามรอการจับคู่อยู่ คำสั่ง Market Order จะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทันทีที่มีคำสั่งเข้ามาในระบบซื้อขาย

    3.1.2 หากจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เสนอซื้อขาย ณ ราคา Market Order ไม่สามารถจับคู่การซื้อขายได้ทั้งหมด ระบบการซื้อขายจะยกเลิกจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลที่เหลืออยู่ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ


3.2 Limit Order

Limit Order  เป็นคำสั่งซื้อขาย ณ ราคาที่ลูกค้ากำหนดตามความประสงค์ โดยคำสั่งดังกล่าวจะคงอยู่จนกว่าจะสามารถจับคู่ซื้อขายได้ทั้งหมดหรือจนกว่าลูกค้าจะส่งคำสั่งยกเลิก


3.3 Stop Limit

Stop Limit เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ใช้งานสามารถกําหนดเงื่อนไขเพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบราคาตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อราคาตลาดในปัจจุบันเท่ากับราคาที่ผู้ใช้งานกำหนดไว้ในเงื่อนไข ระบบจะทำการส่งคำสั่งประเภท Limit Order เพื่อไปสร้างคำสั่งซื้อหรือขายในราคาที่ผู้ใช้งานกำหนดเพื่อรอทำรายการจับคู่ต่อไป โดยคำสั่งซื้อขายที่เกิดจากการ Trigger Condition จะถูกนำเข้าสู่ระบบเพื่อการจับคู่ โดยจะถูกจัดเรียงร่วมกับคำสั่งของลูกค้ารายอื่นที่ส่ง Limit Order ในราคาเดียวกัน โดยเรียงตามเวลาที่คำสั่งถูกนำเข้าสู่ระบบเพื่อรอคิวจับคู่ กล่าวคือ เวลาที่คำสั่งซื้อขายที่เกิดจากคำสั่งแบบ Stop Limit จะเกิดขึ้นหลังการ Trigger Condition และคำสั่ง Limit Order จากการ Trigger นั้นจะถูกวาง


3.4 Stop Market

Stop Market  เป็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ใช้งานสามารถกําหนดเงื่อนไขเพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบราคาตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อราคาตลาดในปัจจุบันเท่ากับราคาที่ผู้ใช้งานกำหนดไว้ในเงื่อนไข ระบบจะทำการส่งคำสั่งประเภท Market Order เพื่อไปจับคู่กับราคาตลาด ณ ขณะนั้น


3.5 IOC (Immediate or Cancel)

คำสั่ง IOC เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายโดยการกำหนดราคาและปริมาณ หากคำสั่งซื้อขายนั้นไม่สามารถถูกจับคู่ได้ทั้งหมด ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อขายของจำนวนส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถทำการจับคู่ได้


3.6 FOK (Fill or Kill)

คำสั่ง FOK เป็นการส่งคำสั่งซื้อขายโดยการกำหนดราคาและปริมาณ หากคำสั่งซื้อขายนั้นไม่สามารถถูกจับคู่ได้ทั้งหมด ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อขายนั้นทันที4. การกำหนดขนาดคำสั่งซื้อขาย (Order Size Limit)

บริษัทจะแสดงข้อมูลขอบเขตของขนาดคำสั่งซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งลูกค้าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือเงื่อนไขของขนาดคำสั่งซื้อขาย บริษัทจะทำการประกาศแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ผ่านหน้าเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้จะไม่กระทบกับคำสั่งเสนอซื้อขายของลูกค้าที่ตั้งไว้เพื่อรอการจับคู่ ก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ 


4.1 ขนาดของคำสั่งซื้อขายสูงสุด/ ต่ำสุด

บริษัทกำหนดให้คำสั่งเสนอซื้อขายในสกุลเงินบาทต้องมีมูลค่าขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท โดยไม่มีการกำหนดมูลค่าสูงสุดของคำสั่งเสนอซื้อขาย บริษัทจะคิดมูลค่ารวมค่าสินทรัพย์ดิจิทัล ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับคำสั่งซื้อขายทุกประเภท และสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท

มูลค่าของคำสั่งเสนอซื้อขายต่ำสุดต่อ 1 คำสั่ง     500 บาท

มูลค่าของคำสั่งเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง    ไม่กำหนด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว